top of page

ללא מספר תיק ניכויים אין אפשרות לקבל אישורים ממס הכנסה יש להתחשב במיזוגים ורכישות של קופות גמל וקרנות פנסיה כמו שינויים במסלולי ההשקעה בקופות הגמל רצוי גם לברר ישירות מול קופת הגמל, קרן הפנסיה או חברת הביטוח מה מספר תיק הניכויים העדכני שלה, רגע לפני הפניה לפקיד השומה, וזאת על מנת להימנע מהמשך טיפול חוזר אצל פקיד השומה במקרים בהם האישור מס הכנסה הנושא מספר תיק ניכויים שגוי ולא עדכני 

bottom of page